PostHeaderIcon MİRAC KANDİLİMİZ KUTLU OLSUN

Mahalle sakinlerimizin, TMO çalışan ve Emekliler ile Tüm İslam aleminin mübarek MİRAC kandillerini kutluyor,barış,mutluluk,huzur getirmesiyle sağlıklı günler geçirmenizi diliyorum..Daha nice kandillere kavuşmamız dileklerimle.

PostHeaderIcon VEFAAT

CENAZE İLANI
Mahallemiz sakinlerinden Nezihat ERTOK Hakkın rahmetine kavuşmuşmuştur.Cenabı Allah’tan rahmet diler,ailesine baş sağlığı dileklerimle sabırlar dilerim.Canazesi 28.04.2016 bu gün musaözü köyünde öğle namazına müteakip defnedilecektir.Mekanı cennet olsun inşallah.

PostHeaderIcon ŞEHİT RAİF ÖZGÜR PARKIMIZA YAPILACAK ÇAY BAHÇESİ İLANIDIR.

Kafeterya İlanı

İLANDIR.

T.C.

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

OSMANGAZİ MAHALLESİ RAUF ÖZGÜR PARKI İÇERİSİNE YAP İŞLET DEVRET MODELİ İLE YAPTIRILACAK OLAN KAFETERYA KİRALAMA İŞİ

Madde 1–İhalenin Konusu Ve Şekli İle İşin Niteliği, Nevi Ve Miktarı:

1.1- Mülkiyeti Eskişehir Odunpazarı Belediyesine ait olan Osmangazi Mahallesi 13186 Ada, 38 Parsel Subaşı Sokak adresinde 9.348,89m² yüzölçümlü arsanın üzerinde bulunan, Rauf Özgür Parkı içerisine müteşebbis tarafından inşa edilecek Kafeterya Projesinin, ihale şartnamesi hükümlerine göre ayni hak tesisi kurularak, 10 (on) yıl süre ile müteşebbis tarafından işletilmesi ve bu sürenin sonunda Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’ne devredilmesi işleri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine Açık ihale usulü ile aylık tespit edilen muhammen bedel aylık kira bedeli 4.200,00TL + KDV ( Dört bin iki yüz türk lirası + KDV) üzerinden, artırma yapmak suretiyle ihaleye çıkartılmıştır.

İnşaat tahmini yapım bedeli: 161.334,80TL + KDV (Yüz altmış bir bin üç yüz otuz dört türk lirası seksen kuruş + KDV)

1.2-İhale şartnamesi ile ilgili irtibat bilgileri:

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama Bürosu

Belediye Hizmet Binası 2. Kat 44 Numaralı Oda

Yenidoğan Mahallesi Çamkoru Sokak No:4 Odunpazarı / Eskişehir

Telefon No:0 222 213 30 30 / 2214 Fax No:0 222 227 96 07

1.3-Bahse konu iş ilgili ihale dokümanları Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama Bürosu, Belediye Hizmet Binası 2.Kat 44 numaralı odadan bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunlu olup, buna ilişkin makbuz aslının, iş bu şartnamede belirtildiği gibi Zarf belgeleri arasında idareye sunulması zorunludur.

1.4-İhale dokümanının satış bedeli 300,00 TL. ( Üç Yüz Türk Lirası) dır.

1.5-İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren Dosya Satış Tutanağı ile birlikte verilir. İstekli ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve dosyaların tamam olup olmadığını kontrol ederek teslim alır.

1.6-İstekli ihale dokümanın satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan kural ve koşulları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece, istekli sıfatıyla kabul etmiş sayılır.

Madde 2-Muhammen Bedel:

Aylık kira bedeli 4.200,00TL+KDV ( Dört bin iki yüz türk lirası + KDV) olup, ihalede artırım aylık kira muhammen bedeli üzerinden yapılacaktır.

Madde 3-İhalenin Nerede, Hangi Tarihte Ve Saatte Yapılacağı:

3.1-İhale Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonunda 03.05.2016 tarihinde, saat:10:30’da Eskişehir Odunpazarı Belediye Encümeni ( İhale Komisyonu ) huzurunda yapılacaktır.

3.2-İstekliler ihale dosyalarını 03.05.2016 Perşembe günü Saat 10:30’a kadar Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt Memurluğuna kayıt ettirerek, İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

3.3-Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da görülebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.4- Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.5- Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınır.

3.6- İhale için belirlenen tarih, tatil gününe rastlarsa, ihale tatili izleyen ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. Çalışma saati sonradan değişse de, ihale ilan edilen saatte yapılır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra çalışma saatine bağlı kalınmaksızın işleme devam olunur.

Madde 4-Yapım Ve İşletme Süresi:

4.1-Yapım Süresi:90(doksan) takvim günüdür.

4.2-İşletme Süresi, Yapım süresinin bitiminden itibaren 10(on) yıldır.

Madde 5-İhaleye Katılabilme Şartları:

İhaleye katılacak olanlarda aşağıdaki şartlar aranır.

5.1-Kanuni ikametgâh belgesi,

5.2-Türkiye’de tebligat için adres beyanı (Telefon, faks numarası ve varsa mail adresi içermelidir.)

5.3-Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

5.4-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortalık durumunu, imza yetkilisini gösteren Ticaret Sicil Gazetelerini sunmak zorundadır (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

5.5-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.6-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

5.7-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

5.8-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.9-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

5.10-Şekli ve içeriği şartname belirtilen Geçici Teminat

a- İnşaat tahmini yapım bedelinin %3’ü olan: 4.840,04TL. (Dört bin sekiz yüz kırk türk lirası dört kuruş) (İhale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli ya da süresiz)

b- 10 Yıllık kira bedelinin %3 ü olan: 15.120,00TL. (On beş bin yüz yirmi türk lirası) (İhale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli ya da süresiz)

5.11-İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

5.12-Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

5.13-SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

5.14-İhale dosyası satın alındığına dair belge.( Dosya Satış Tutanağı ve Makbuz)

5.15-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olmadıklarına dair taahhütname.

5.16-Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak ihale gününe ait olan borcu yoktur yazısı.

5.17-Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminatlar dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.

5.18-İstenen belgeler 2016 yılında alınmış(imza sirküleri ve vekâletname ihale tarihinde geçerli olmak kaydıyla eski tarihli olabilir) ve belgelerin asılları ya da noter tasdikli suretleri geçerli olacaktır.

5.19-İstekliler verecekleri bilgi ve beyanlarını kanıtlayıcı belgeleri de teklifleri ekinde idareye sunacaklardır.

5.20-İdare istekli tarafından verilen, doğru olmayan veya yanıltıcı nitelikteki bilgi, beyan ve belgeler nedeniyle istekliyi ihale dışında bırakma hakkına sahiptir.

5.21-İdare, teklif değerlendirme aşamasında, isteklilerden beyan ettikleri bilgilerle ilgili kanıtlayıcı ek belgeler isteyebilir ve bunların ibraz edilmemesi hali “ yanıltıcı beyan” kapsamında değerlendirilip istekli ihale dışı bırakılabilir.

5.22- Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

İstekli tarafından yapım işinde aşağıda unvanları ve adetleri belirtilen teknik personellerin özgeçmişleri, diploma sureti, oda kayıt belgesi ve noterden tasdikli teknik personel taahhütnamesinin verilmesi gerekir.

Şantiye Şefi
İnşaat Mühendisi veya Mimar
1 adet
En az 2 yıl deneyimli

5.23- Benzer İş Deneyimi:

İhaleye katılacak isteklilerin veya alt yüklenicilerinin ya da inşaat işini yaptıracağı firmaların, yurt içi ve yurt dışında kamu ve ya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında yapmış oldukları ihale konusu iş veya 11.06.2011 tarihli 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen B-III. Grup İşlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için İnşaat tahmini yapım bedelinin %50 si oranında benzer iş deneyimi sunmak zorundadır.

İhale karar pulu ve sözleşme damga vergisi yükleniciden sözleşme öncesinde tahsil edilir.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

İlan olunur.

PostHeaderIcon Kutlama

23_nisan

Toplam 53 sayfa 1 sayfa gösteriliyor.12345...102030...Son »
Anket: Katılımız için Teşekkürler !

Muhtarımızın çalışmalarını başarılı buluyor musunuz?

View Results

Loading ... Loading ...

horoscop 2009 free online movies horoscop 2010 | horoscop saptamanal | horoscop zilic | horoscop |

Get Adobe Flash player
Mayıs 2016
P S Ç P C C P
« Nis    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
$footerHtml = <<Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement | --> TXT; ?>