PostHeaderIcon 24 Temmuz-Basın Parkı Açılışı

 

Degerli mahalle sakinleri

Mahallemiz  Cakmak caddesinde bulunan Basin parki 24 Temmuz Basin Bayraminda hizmete acilacaktir. 4 bin 200 m2 olan eski park alanı 10 bin 860 m2’ye cikarilmistir. Parka yeni bir yürüyüş yolu yapan belediye ekipleri, park geneline yeni park mobilyaları da yerleştirmistir. Basın Şehitleri Anıtı da koyulacak olan parkta; süs havuzu, interaktif oyun alanları, satranç alanı ve amfi oturma alanının yanında açık hava kütüphanesi de olacak. Detayli bilgi icin TIKLAYINIZ

Hayirli olsun

Ali DINÇEL

 

PostHeaderIcon DERECELİ BULUNTU GÖZLÜK

Mahallemizde yeni yapılan TES-İŞ bloklarının yanındaki parkımızda
siyah çerceveli ve beyaz saplı dereceli bir adet gözlük bulunmuştur. Kaybedenlerin Muhtarlığımıza müracaatları ilan olunur.

PostHeaderIcon KAFETERYA KİRALAMA İLANI

İLANDIR.
T.C.
ODUNPAZARI BELEDİYESİ
OSMANGAZİ MAHALLESİ RAUF ÖZGÜR PARKI İÇERİSİNE YAP İŞLET DEVRET MODELİ İLE
YAPTIRILACAK OLAN KAFETERYA KİRALAMA İŞİ
Madde 1–İhalenin Konusu Ve Şekli İle İşin Niteliği, Nevi Ve Miktarı:
1.1- Mülkiyeti Eskişehir Odunpazarı Belediyesine ait olan Osmangazi Mahallesi 13186 Ada, 38 Parsel
Subaşı Sokak adresinde 9.348,89m² yüzölçümlü arsanın üzerinde bulunan, Rauf Özgür Parkı içerisine
müteşebbis tarafından inşa edilecek Kafeterya Projesinin, ihale şartnamesi hükümlerine göre ayni hak tesisi
kurularak, 10 (on) yıl süre ile müteşebbis tarafından işletilmesi ve bu sürenin sonunda Eskişehir Odunpazarı
Belediyesi’ne devredilmesi işleri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine Açık Teklif Usulü ile
aylık tespit edilen muhammen bedel aylık kira bedeli 2.100,00 TL+KDV (İki bin yüz Türk Lirası + KDV)
üzerinden, artırma yapmak suretiyle ihaleye çıkartılmıştır.
İnşaat tahmini yapım bedeli: 161.334,80TL + KDV (Yüz altmış bir bin üç yüz otuz dört türk lirası seksen
kuruş + KDV)
1.2-İhale şartnamesi ile ilgili irtibat bilgileri:
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama Bürosu
Belediye Hizmet Binası 2. Kat 44 Numaralı Oda
Yenidoğan Mahallesi Çamkoru Sokak No:4 Odunpazarı / Eskişehir
Telefon No:0 222 213 30 30 / 2214 Fax No:0 222 227 96 07
1.3-Bahse konu iş ilgili ihale dokümanları Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Kiralama Bürosu, Belediye Hizmet Binası 2.Kat 44 numaralı odadan bedelsiz olarak görülebilir. Ancak,
ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunlu olup, buna ilişkin makbuz aslının, iş
bu şartnamede belirtildiği gibi Zarf belgeleri arasında idareye sunulması zorunludur.
1.4-İhale dokümanının satış bedeli 250,00 TL. ( İki yüz elli Türk Lirası) dır.
1.5-İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren Dosya Satış Tutanağı ile birlikte verilir. İstekli ihale
dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve dosyaların tamam olup olmadığını kontrol ederek
teslim alır.
1.6-İstekli ihale dokümanın satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan kural ve koşulları,
bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece, istekli sıfatıyla kabul etmiş sayılır.
Madde 2-Muhammen Bedel:
Aylık kira bedeli 2.100,00 TL+KDV (İki bin yüz Türk Lirası + KDV) olup, ihalede artırım aylık kira muhammen
bedeli üzerinden yapılacaktır.
Madde 3-İhalenin Nerede, Hangi Tarihte Ve Saatte Yapılacağı:
3.1-İhale Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonunda 19.07.2016 tarihinde, saat:10:30’da
Eskişehir Odunpazarı Belediye Encümeni ( İhale Komisyonu ) huzurunda yapılacaktır.
3.2-İstekliler ihale dosyalarını 19.07.2016 tarihinde Salı günü Saat 10:30’a kadar Eskişehir Odunpazarı
Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt Memurluğuna kayıt ettirerek, İhale Komisyonu Başkanlığına
teslim etmeleri gerekmektedir.
3.3-Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da görülebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
3.4- Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
3.5- Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınır.
3.6- İhale için belirlenen tarih, tatil gününe rastlarsa, ihale tatili izleyen ilk iş gününde aynı yer ve saatte
yapılır. Çalışma saati sonradan değişse de, ihale ilan edilen saatte yapılır. Teklifler açılmaya başlandıktan
sonra çalışma saatine bağlı kalınmaksızın işleme devam olunur.
Madde 4-Yapım Ve İşletme Süresi:
4.1-Yapım Süresi:90(doksan) takvim günüdür.
4.2-İşletme Süresi, Yapım süresinin bitiminden itibaren 10(on) yıldır.
Madde 5-İhaleye Katılabilme Şartları:
İhaleye katılacak olanlarda aşağıdaki şartlar aranır.
5.1-Kanuni ikametgâh belgesi,
5.2-Türkiye’de tebligat için adres beyanı (Telefon, faks numarası ve varsa mail adresi içermelidir.)
5.3-Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıt
olduğunu gösterir belge,
5.4-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortalık durumunu, imza yetkilisini gösteren
Ticaret Sicil Gazetelerini sunmak zorundadır (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin
bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış
olması gerekir.
5.5-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki
esaslara göre temin edecekleri belge,
1
5.6-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
5.7-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan
yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dış İşleri Bakanlığı’nca
onaylanmış olması gerekir.)
5.8-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b)
fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
5.9-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile
vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel
kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca
onaylanmış olması gerekir.)
5.10-Şekli ve içeriği şartname belirtilen Geçici Teminat
a- İnşaat tahmini yapım bedelinin %3’ü olan: 4.840,04TL. (Dört bin sekiz yüz kırk türk lirası dört
kuruş) (İhale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli ya da süresiz)
b- 10 Yıllık kira bedelinin %3 ü olan: 7.560,00TL. (Yedi bin beş yüz altmış Türk Lirası) (İhale
tarihinden itibaren en az 120 gün süreli ya da süresiz)
5.11-İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak
girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter
tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini
şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
5.12-İhale dosyası satın alındığına dair belge.( Dosya Satış Tutanağı ve Makbuz)
5.13-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olmadıklarına dair
taahhütname.
5.14-Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak ihale gününe ait olan borcu yoktur yazısı.
5.15-Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve
belgelerin (geçici teminatlar dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.
5.16-İstenen belgeler 2016 yılında alınmış(imza sirküleri ve vekâletname ihale tarihinde geçerli olmak
kaydıyla eski tarihli olabilir) ve belgelerin asılları ya da noter tasdikli suretleri geçerli olacaktır.
5.17-İstekliler verecekleri bilgi ve beyanlarını kanıtlayıcı belgeleri de teklifleri ekinde idareye sunacaklardır.
5.18-İdare istekli tarafından verilen, doğru olmayan veya yanıltıcı nitelikteki bilgi, beyan ve belgeler nedeniyle
istekliyi ihale dışında bırakma hakkına sahiptir.
5.19-İdare, teklif değerlendirme aşamasında, isteklilerden beyan ettikleri bilgilerle ilgili kanıtlayıcı ek belgeler
isteyebilir ve bunların ibraz edilmemesi hali “ yanıltıcı beyan” kapsamında değerlendirilip istekli ihale dışı
bırakılabilir.
5.20- Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
İstekli tarafından yapım işinde aşağıda unvanları ve adetleri belirtilen teknik personellerin özgeçmişleri,
diploma sureti, oda kayıt belgesi ve noterden tasdikli teknik personel taahhütnamesinin verilmesi gerekir.
Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi veya Mimar 1 adet En az 2 yıl deneyimli
5.21- Benzer İş Deneyimi:
İhaleye katılacak isteklilerin veya alt yüklenicilerinin ya da inşaat işini yaptıracağı firmaların, yurt içi ve yurt
dışında kamu ve ya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında yapmış oldukları ihale konusu iş
veya 11.06.2011 tarihli 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları
Tebliğinde belirtilen B-III. Grup İşlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için İnşaat tahmini yapım bedelinin %50
si oranında benzer iş deneyimi sunmak zorundadır.
İhale karar pulu ve sözleşme damga vergisi yükleniciden sözleşme öncesinde tahsil edilir.
İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.
İlan olunur.
2

PostHeaderIcon KADİR GECEMİZ VE RAMAZAN BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Tüm Mahalle Sakinlerimizin,TMO çalışan ve emekliler ile islam aleminin kadir gecelerini ve Ramazan Bayramlarını en içten dileklerimle kutlar,sıhatli ve hayırlı günler dilerim.

Toplam 56 sayfa 1 sayfa gösteriliyor.12345...102030...Son »
Anket: Katılımız için Teşekkürler !

Muhtarımızın çalışmalarını başarılı buluyor musunuz?

View Results

Loading ... Loading ...

horoscop 2009 free online movies horoscop 2010 | horoscop saptamanal | horoscop zilic | horoscop |

Get Adobe Flash player
Temmuz 2016
P S Ç P C C P
« Haz    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
$footerHtml = <<Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement | --> TXT; ?>